Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Tymczasowa Organizacja Ruchu.

09.05.2013

Tymczasowa Organizacja Ruchu. Temat niezwykle istotny, szczególnie w momencie prowadzenia wielu inwestycji drogowych w Mieście i w przeddzień rozpoczęcia kolejnych, bardzo poważnych, wielomiesięcznych prac związanych z budową tramwaju. Prawidłowa organizacja funkcjonowania placu budowy, a także jego wpływ na całe otoczenie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w szczególności jego niechronionej części, czyli pieszych i rowerzystów. Doświadczenia olsztyńskie niejednokrotnie pokazują, lekceważenie elementarnych zasad bezpieczeństwa przez wykonawców robót, brak lub niewłaściwe oznakowanie, a także brak zrozumienia potrzeb mieszkańców, na rzecz których prowadzą te prace. Dlatego też w naszej ocenie należy usprawnić obecne mechanizmy, które pozwolą na bezpieczne i wygodne z punktu widzenia mieszkańców organizowanie ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym.


 

Najczęściej spotykane uchybienia tymczasowej organizacji ruchu wskazywane nam podczas spotkań z mieszkańcami Olsztyna, to:

 • brak lub niewłaściwie wykonane oznakowanie poziome i pionowe,

 • słaba jakość oznakowania tymczasowego,

 • pozostawienie oznakowania tymczasowego po zakończeniu robót,

 • nienormatywne przekroje przestrzeni przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów,

 • niewłaściwa nawierzchnia tymczasowych ciągów pieszych i rowerowych,

 • brak tymczasowych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,

 • nieobniżone krawężniki na tymczasowych przejściach dla pieszych,

 • niewłaściwe zabezpieczenie (odgrodzenie) terenu budowy,

 • brak peronów, ławek oraz wiat na tymczasowych przystankach komunikacji publicznej.

 

Dodatkowo podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu, w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów należy uwzględniać cele podróży, oraz jakość drogi do nich. Jeżeli mówimy o jakości to powinno się zwrócić uwagę na:

 • dokonywanie przez odpowiednie służby audytu przed, w trakcie i po zakończeniu robót drogowych,

 • możliwie krótką drogę (pieszy często wybiera drogę krótszą, ale mniej bezpieczną), co wymaga wyznaczenia tymczasowych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,

 • jakość nawierzchni (ważne jest, aby nawierzchnia nie utrudniała poruszania się osób z wózkami dziecięcymi, na wózkach inwalidzkich, osób starszych lub z dysfunkcją ruchu – błoto, “pustynny piach”, nierówne, przypadkowo położone płyty chodnikowe, utwardzenie traktów pieszych gruzem lub materiałami do niego podobnym),

 • możliwe krótki czas oczekiwania na przejściach (pieszy, gdy musi zbyt długo oczekiwać na przekroczenie jezdni, wybiera drogę szybszą, ale mniej bezpieczną, w tym również przejście na czerwonym świetle),

 • w przypadku sygnalizacji świetlnej odpowiednio długi czas na pokonanie wyznaczonego odcinka,

 • odpowiednio wczesne ostrzeganie przed ewentualnymi trudnościami i wskazywanie np. najbliższego bezpiecznego przejścia dla pieszych.

 

 

Mając na uwadze powyższe uważamy, że niezbędne jest stworzenie standardów regulujących tymczasową organizację ruchu. MZDiM powinien przygotować projekt standardów i poddać go ocenie KBRD oraz konsultacjom społecznym. Tak stworzone standardy powinny być przyjęte w formie zarządzenia Prezydenta Olsztyna, aby stały się prawnie umocowanymi wytycznymi, obowiązującymi wszystkich wykonawców. Elementem tak stworzonych standardów powinien być również tworzony na bieżąco tzw. katalog “dobrych praktyk”.

Precyzyjne wytyczne ułatwią również pracę projektantom oraz wykonawcom robót, a także polepszą efektywność kontroli tymczasowej organizacji ruchu przez zarząd dróg oraz inne powołane w tym celu służby. Spisanie i ogólna dostępność takich standardów pozwoli także samym mieszkańcom reagować na wszelkie przejawy niedopełniania zobowiązań przez prowadzących roboty.

Naszym zdaniem niezbędna jest naprawa systemu informowania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym. Publicznie dostępne powinny być m.in. projekty tymczasowej organizacji ruchu, mapa z lokalizacją utrudnień, proponowane objazdy, zmiany przebiegu linii komunikacji miejskiej oraz inne informacje niezbędne do codziennego funkcjonowania miasta.

Dobrym przykładem systemu powiadamiania mieszkańców jest system wdrożony w Warszawie. Z informacji uzyskanych na posiedzeniu Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (09.05.2013) wynika, że podobny system wdrażany jest w Olsztynie, a prace nad nim zakończą się do grudnia bieżącego roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *